Vad gör man med störande bostadsrättshavare?

Enligt såväl Riksbyggens normalstadgar som av bostadsrättslagen (BRL) följer att bostadsrättsinnehavare vid nyttjande av sin lägenhet ska iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset.

Bostadsrättsinnehavaren ska också se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar i sådan grad att de kan vara skadliga för hälsan eller annars försämrar deras boendemiljö att de inte skäligen bör tålas. Om bostadsrättsinnehavaren inte iakttar sina skyldigheter enligt ovan riskerar hon eller han att bostadsrätten förverkas, under förutsättning att det som ligger bostadsrättshavaren till last inte är ringa.

För att föreningen ska kunna säga upp bostadsrättsinnehavaren på grund av störningarna måste bostadsrättsföreningen ha uppmanat hen att vidta rättelse. Föreningen bör skicka en skriftlig rättelseanmaning till bostadsrättsinnehavaren av vilken tydligt framgår på vilket sätt hen gör fel och att bostadsrätten kan förverkas om rättelse inte sker. Rättelseanmaningen bör skickas med rekommenderat brev. Föreningen ska också underrätta socialnämnden i kommunen om störningarna, senast innan uppsägning sker. Om bostadsrättsinnehavaren inte vidtar rättelse kan uppsägning ske på grund av förverkande.

Om en störning bedöms vara ”särskilt allvarlig” behövs ingen rättelseanmaning eller underrättelse till socialnämnden utan uppsägning kan ske omedelbart och i dessa fall ska istället en kopia av uppsägningen skickas till socialnämnden. Exempel på ”särskilt allvarliga störningar” är omfattande störningar som kan betecknas som outhärdliga för närboende såsom kvalificerat drogmissbruk eller våld eller hot mot grannar. Om föreningen väljer denna väg så sker det på ”egen risk” och en domstol kan vid efterföljande prövning komma fram till att störningarna inte varit ”särskilt allvarliga”. Vid tveksamma fall bör därför ordningen med rättelseanmaning och underrättelse till socialnämnden som beskrivs i stycket ovan följas.

Motsätter sig bostadsrättsinnehavaren en uppsägning måste det till en rättslig prövning för att bedöma om grund för förverkande föreligger. Därför är det viktigt att störningarna dokumenteras. Om det blir en rättslig process är det föreningen som måste bevisa omfattningen och arten av störningarna. Det kan då bli aktuellt t.ex. för grannar att vittna. Även störningar efter rättelseanmaning och uppsägning bör dokumenteras eftersom domstolen annars kan anse att rättelsen har vidtagits.

Riksbyggen Kundtjänst Kundkommunikatör Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.