Vad får användas på gemensamma gräsytor, får man ställa upp en studsmatta?


Gemensam mark
Styrelsens tillstånd krävs för att ställa upp studsmattor på gemensamma ytor. Styrelsen kan förbjuda studsmattor på sådana ytor. Styrelsen ansvarar för den löpande skötseln av föreningens fastighet och genom den så kallade vårdplikten ansvarar styrelsen också för att detta sker på ett bra sätt.

Ska medlemmarna få vara med och få tycka till i frågan kan föreningen anta ordningsregler på stämma som reglerar vad som ska gälla beträffande studsmattor, det vill säga huruvida studsmattor får eller inte får ställas upp på gemensamma ytor inom föreningen.

Mark som tillhör bostadsrätten 
Vad gäller mark som ingår i bostadsrätten kan föreningen sannolikt inte förbjuda bostadsrättshavaren att ställa upp en studsmatta.

Om användande av studsmattan skulle resultera i störningar för grannar, till exempel genom att de som hoppar är oacceptabelt högljudda, blir det en fråga för styrelsen. Styrelsen bör då kontrollera hur ljudet uppfattas av grannarna, bilda sig en egen uppfattning av ljuden samt ta kontakt med bostadsrättshavaren som har studsmattan och informera om att grannar störs.

Om störningarna är oacceptabla och inte upphör efter samtal kan en formell anmaning att vidta rättelse skickas till bostadsrättshavaren som har studsmattan. Senast inför en uppsägning på grund av förverkande måste socialnämnden underrättas om störningarna. En anmaning som inte efterföljs kan leda till uppsägning av bostadsrättsinnehavaren. Det ska dock mycket till innan det går så långt. Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger bostadsrättsinnehavaren till last är ringa.

Föreningen bör även informera de som stör sig på hoppandet och eventuella andra ljud i anslutning till detta att man får tåla vissa störningar när man bor i flerfamiljshus, men att föreningen kontaktat den som har studsmattan och uppmanat denne att försöka se till att mindre ljud förekommer.

Ansvar
Vem som ansvarar om någon skadas vid användande av en studsmatta är inte helt klart. Ansvaret kan ligga på markägaren, studsmattetillverkaren, studsmatteägaren eller föräldrar.

Ansvaret för underhåll och reparationer av gemensamma utrymmen åligger föreningen. Det betyder att om en förening ställer upp studsmattor är den sannolikt ansvarig för skador som uppkommer på grund av att studsmattorna inte underhållits ordentligt eller att lämplig skyddsutrustning saknas. Om studsmattan ställs upp på gemensam mark av annan än föreningen torde föreningen inte ses som ansvarig, men eftersom rättsläget är tveksamt kan skadeståndsansvar inte uteslutas.

Studsmattor som har brister i underhåll eller skyddsutrustning bör förstås avlägsnas från föreningens gemensamma mark, för att undvika att personskador uppkommer. Avlägsnandet bör ske i samråd med studsmattans ägare.

Om studsmattan ställs upp på mark som bostadsrättshavaren ensam förfogar över, det vill säga inte gemensamma ytor, är det mycket tveksamt om föreningen kan hållas ansvarig för skador.

Sammanfattning
Att ställa upp studsmatta på föreningens gemensamma mark kräver föreningens tillstånd. Föreningen kan i ordningsregler reglera om studsmattor får eller inte får ställas upp på gemensam mark. Studsmattor kan inte förbjudas på enskilda bostadsrättshavares mark. Föreningen kan bli ansvarig för skador som uppkommer på grund av bristande säkerhetsanordningar eller eftersatt underhåll på studsmatta föreningen äger samt eventuellt även för sådana skador orsakade av annans studsmatta vilken är uppställd på gemensamma ytor inom föreningen.

Riksbyggen Kundtjänst Kundkommunikatör Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.