Stadgeändring i bostadsrättsföreningar


Beslutsfattande och majoritetskrav
Beslut om ändring av stadgarna i en bostadsrättsförening fattas alltid på en eller flera föreningsstämmor. Ibland är det styrelsen som föreslår att stadgarna ska ändras, ibland är det branschorganisationer som t.ex. Riksbyggen som lanserar nya stadgar i anledning av lagändringar.

Ett beslut om ändring av stadgar kräver samtligas samtycke eller att beslutet fattas på två på varandra följande stämmor. Om alltså alla medlemmar kommer till stämman (eller lämnar fullmakt) och alla är eniga om att göra stadgeändringen räcker det med ett beslut. Eftersom det är ytterst ovanligt att alla medlemmar är representerade på stämman och röstar för stadgeändring är det vanligast att beslutet fattas på två på varandra följande stämmor.

På den första stämman fattas beslutet med enkel majoritet. På den andra stämman ska normalt minst 2/3 rösta för ändringen. Om stadgeändringen leder till att grunderna för hur årsavgiften beräknas ändras, t.ex. då man byter från insats- till andelsstadgar, krävs 3/4 av rösterna på den andra stämman. Stadgarna kan givetvis innehålla fler villkor för att stadgarna ska ändras i någon fråga.

Kallelseregler
För att en stämma ska kunna ändra stadgarna krävs att ärendet tydligt angivits i kallelsen till stämman. Vidare ska det ”huvudsakliga innehållet av förslaget till stadgeändringen” anges i kallelsen. Ett fullständigt förslag till stadgeändringen ska efter det att kallelse har utfärdats hållas tillgängligt för medlemmarna hos föreningen och genast sändas till medlemmar som begär det och uppger sin postadress.

I praktiken innebär ”huvudsakliga innehållet av förslaget till stadgeändringen” att all ny text måste framgå liksom vilken text som föreslås tas bort.

Av stämmoprotokollet från stämma ett ska framgå med vilken majoritet de nya stadgarna antogs.

Kallelse till den andra stämman får utfärdas tidigast efter det att den första stämman har hållits. Av kallelsen till stämma två ska framgå vilket beslut den första stämman fattade liksom vilket majoritetskrav som gäller för det andra stämmobeslutet, se ovan.

Av stämmoprotokollet från stämma två ska framgå med vilken majoritet de nya stadgarna antogs. Görs några ändringar i förslaget till nya stadgar mellan stämma ett och två eller på den andra stämman krävs ytterligare en stämma för antagande av dessa ändringar.

De nya stadgarna gäller då de registrerats av Bolagsverket. Innan registrering ska Riksbyggen godkänna stadgarna när det är fråga om föreningar som är medlemmar i Riksbyggen. Detta krav framgår av Riksbyggens normalstadgar för medlemsföreningar.

Riksbyggen Kundtjänst Kundkommunikatör Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.