Till senaste kommentaren

Riktlinjer för upplåtelse av bostadsrätt i andra hand

Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna har tillsammans tagit fram riktlinjer angående andrahandsupplåtelser i bostadsrättsföreningar i syfte att ge stöd åt styrelsen vid behandlingen av en ansökan om andrahandsupplåtelse.
I denna skrift redogörs för vad som utgör skäl för andrahandsupplåtelse, vad som kan vara skäl för föreningen att vägra sådan, samt för tidsbegränsning och andra villkor för upplåtelsen.

Syftet med riktlinjerna

För att en bostadsrättsförening ska kunna fungera ändamålsenligt, krävs en god administration. Att skapa rutiner för styrelsens prövning av en bostadsrättshavares ansökan om upplåtelse av sin lägenhet i andra hand sparar föreningar både tid och pengar. En enhetlig hantering skapar också trygghet såväl för styrelseledamöterna som för de enskilda bostadsrättshavarna.

Fastighetsägarna, HSB, Bostadsrätterna och Riksbyggen (nedan Organisationerna) har gemensamt tagit fram dessa riktlinjer i syfte att förenkla hanteringen av ansökan om tillstånd till andrahandsupplåtelse. Ett mål med riktlinjerna är att dessa ska leda fram till en mer enhetlig hantering av andrahandsupplåtelser och därigenom skapa en tydligare praxis.

Vad är upplåtelse i andra hand? 
Med upplåtelse i andra hand avses att bostadsrättshavaren upplåter lägenheten till annan för självständigt brukande. Om bostadsrättshavaren tar ut hyra för upplåtelsen eller inte saknar betydelse för bedömningen. Likaså saknar det betydelse om den föreslagna hyresgästen är en närstående till bostadsrättshavaren. Att ha någon inneboende hos sig är inte att anse som upplåtelse i andra hand och kräver inte styrelsens tillstånd. En bostadsrättshavare får ha inneboende, förutsatt att det inte medför men för föreningen eller någon medlem i föreningen.

Ibland kan det vara svårt att dra gränsen mellan inneboende och upplåtelse i andra hand. Det kan vara särskilt svårt när bostadsrättshavaren bor på annat håll och någon annan bor i lägenheten men bostadsrättshavaren ändå i någon mån fortfarande använder lägenheten.

Avgörande för bedömningen är i vilken utsträckning hyresgästen har rätt att självständigt utnyttja lägenheten. Att bostadsrättshavaren har tagit undan ett rum i lägenheten från upplåtelsen har inte ansetts medföra att det automatiskt är fråga om en inneboendesituation. Om däremot bostadsrättshavaren, utöver att undanta ett rum i lägenheten också på annat sätt använder lägenheten, exempelvis genom att sporadiskt nyttja rummet för övernattning, kan det vara fråga om en inneboendesituation. Om hyresgästen bedöms ha rätt att självständigt nyttja lägenheten är det alltid fråga om en upplåtelse i andra hand.

Styrelsens samtycke eller hyresnämndens tillstånd krävs i de flesta fall 
Huvudregeln i bostadsrättslagen är att en bostadsrättshavare inte får upplåta sin lägenhet i andra hand utan föreningens samtycke eller hyresnämndens tillstånd. Föreningen bör informera medlemmarna om att tillstånd krävs och rekommendera medlemmarna att använda de ansökningsblanketter för upplåtelse i andra hand som Organisationerna tagit fram. För att upplåtelse i andra hand ska kunna godkännas ska det finnas förslag på en namngiven hyresgäst. Generella samtycken utan namngiven hyresgäst bör inte ges.

Om föreningen inte ger sitt samtycke, kan bostadsrättshavaren ansöka om att få hyresnämndens tillstånd till upplåtelsen. Hyresnämnden ska ge tillstånd till upplåtelsen om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Om styrelsen avslår bostadsrättshavarens ansökan bör styrelsen ange skälen till detta och upplysa bostadsrättshavaren om möjligheten att vända sig till hyresnämnden.

Undantag från regeln om styrelsens samtycke 
Bostadsrättslagen ger två undantag från huvudregeln om att styrelsens samtycke krävs vid upplåtelse i andra hand.

Samtycke krävs inte i följande fall:

1. När en juridisk person som hade panträtt i bostadsrätten förvärvat den vid exekutiv auktion eller tvångsförsäljning enligt bostadsrättslagen och inte antagits till medlem i föreningen. Regleringen är en konsekvens av att sådan juridisk person får utöva bostadsrätten i tre år utan att vara medlem i föreningen. Om den juridiska personen blir medlem i föreningen måste samtycke inhämtas på vanligt sätt.

2. När en lägenhet är avsedd för permanentboende och bostadsrätten till lägenheten innehas av en kommun eller landsting.

I båda fallen ska bostadsrättshavaren underrätta föreningens styrelse om upplåtelsen.

Samtycke eller inte – något om bostadsrättsföreningens beslut 

I följande avsnitt redogörs för vilka skäl till andrahandsupplåtelse som anses godtagbara respektive icke godtagbara enligt förarbeten och hyresnämndens avgöranden. Vidare redogörs för när föreningen har befogad anledning att neka samtycke. Om föreningen inte ger sitt samtycke, kan bostadsrättshavaren vända sig till hyresnämnden för att få ansökan prövad där. Föreningarna kan välja att ge samtycke till andrahandsupplåtelse även i de fall hyresnämnden normalt inte ger tillstånd. Om föreningen däremot är mer strikt i sin bedömning kommer troligtvis hyresnämnden att ändra föreningens beslut.

Godtagbara skäl 
Reglerna om upplåtelse av bostadsrätt i andra hand ändrades 2014. Tidigare krävdes att bostadsrättshavaren hade beaktansvärda skäl för att hyresnämnden skulle ge tillstånd till upplåtelse i andra hand. Nu krävs bara att bostadsrättshavaren har skäl.

I bostadsrättslagen anges inte vad som utgör skäl. Det kan noteras att en bostadsrättshavares skäl normalt väger lättare med tiden. Det betyder att ett skäl som åberopas för första gången kan finnas vara godtagbart, men om bostadsrättshavaren inte återvänt till lägenheten efter några års tid, är samma skäl oftast inte tillräckligt.

I förarbetena och hyresnämndernas avgöranden har ett antal skäl bedömts vara godtagbara. I det följande ges exempel på sådana skäl. I efterföljande avsnitt ges en rekommendation om tidsbegränsning som styrelsen bör tillämpa.

1. Ålder eller sjukdom
Ett skäl som anses godtagbart är att bostadsrättsrättshavaren läggs in på sjukhus eller annat boende på grund av ålder eller sjukdom. Föreningen ska inte ta ställning till om det är sannolikt att bostadsrättshavaren kommer att åter kunna använda lägenheten.

2. Tillfälligt arbete eller studier på annan ort
Tillfälligt arbete eller studier på annan ort kan utgöra godtagbara skäl. Orten bör ligga längre bort än det som kan anses utgöra normalt pendlingsavstånd, som huvudregel mer än cirka 8—10 mil bort eller en restid som överstiger 1,5 timme enkel väg.

3. Längre utlandsvistelse
Även en längre utlandsvistelse kan vara ett godtagbart skäl. För att en utlandsvistelse ska anses som längre ska den i regel pågå i minst några månader.

4. Provsamboende
Att vilja provsambo i ett parförhållande utgör ofta ett skäl. Provboende kan ske i den enes bostad eller i en gemensamt anskaffad bostad.

5. Uthyrning till närstående
Att bereda barn eller andra närstående bostad kan vara ett godtagbart skäl, även om skälet i detta fall närmast hänför sig till hyresgästen.

6. Andra skäl
Utöver de situationer som nämns ovan kan det finnas ytterligare skäl för en bostadsrättshavare att upplåta sin lägenhet i andra hand. Exempel på godtagbara skäl är när bostadsrättshavaren anskaffat en bostadsrätt för att bosätta sig i efter pensionering, men behöver hyra ut den under en övergångstid. Ett annat skäl som kan anses godtagbart är kortvarig uthyrning i väntan på bättre marknadsförutsättningar för försäljning.

Skäl som inte funnits vara godtagbara 
Även om rätten att upplåta sin bostadsrätt i andra hand är relativt generös godtas inte alla skäl.

1. Förvärv i spekulativt syfte med efterföljande andrahandsupplåtelse
Den som har förvärvat en bostadsrätt i spekulativt syfte utan avsikt att själv bosätta sig i lägenheten anses inte ha ett godtagbart skäl.

2. Enbart ekonomiska skäl
Hyresnämnden har funnit att skälen för upplåtelse inte vägt tillräckligt tungt är vid upplåtelse enbart av ekonomiska skäl såsom upplåtelse under korta perioder i semestertider eller upplåtelse för att kunna betala av sin skuld för bostadsrätten.

När bostadsrättshavaren under en längre period inte använt lägenheten är planer att till exempel bo på en annan ort normalt inte heller relevanta som skäl för en upplåtelse i andra hand.

Befogad anledning att vägra samtycke 
Även om bostadsrättshavaren har ett godtagbart skäl, kan det finnas befogad anledning för föreningen att inte ge sitt samtycke till upplåtelsen. Ett exempel är om den föreslagna hyresgästen är en person som är känd för att vara störande. Den föreslagna hyresgästen bör vara en skötsam person. Däremot saknar hyresgästens betalningsförmåga betydelse, eftersom bostadsrättshavaren har kvar betalningsansvaret gentemot föreningen.

Antalet andrahandsupplåtelser i en bostadsrättförening kan påverka föreningsarbetet och möjligheten att finna lämpliga personer till förtroendeuppdrag. Möjligheten att få personer att engagera sig i föreningsarbetet får särskild betydelse i mindre föreningar. I sådana föreningar kan det uppstå svårigheter även om ett litet antal lägenheter upplåts i andra hand. Föreningens olägenheter kan väga tyngre i bedömningen av om det finns befogad anledning att motsätta sig en upplåtelse.

Ytterligare en befogad anledning kan vara om bostadsrättshavaren ansöker om att få hyra ut till många olika personer under prövningsperioden. Det kan då uppfattas som störande för övriga boende när många okända personer rör sig i fastigheten. I sådana fall kan det också vara så att bostadsrättshavaren inte har godtagbara skäl för att upplåta sin lägenhet i andra hand därför att upplåtelsen närmast kan liknas vid hotellverksamhet av kommersiell natur. Vidare, om en uthyrning kan väntas påverka föreningens skatterättsliga status kan det utgöra en befogad anledning att vägra samtycke.

Juridisk person som innehar bostadsrätten till en bostadslägenhet
En juridisk person kan aldrig själv nyttja en lägenhet för bostadsändamål. Därför får man förutsätta att en juridisk person som innehar en bostadslägenhet med bostadsrätt alltid kommer att upplåta den i andra hand till en fysisk person. På så sätt kan man säga att den förening som godtar juridiska personer som medlemmar har accepterat att lägenheten kommer att upplåtas i andra hand. Som en följd av detta behöver inte den juridiska person som vill upplåta en bostadslägenhet i andra hand ange något skäl för upplåtelsen. Styrelsens samtycke krävs dock.

Det finns situationer då föreningen har en befogad anledning att inte ge sitt samtycke. Dessa handlar oftast om att föreningen kan rikta anmärkningar mot den föreslagna hyresgästens skötsamhet. Ett annat skäl kan vara att lägenheten ska användas som övernattningsbostad för olika personer. Enligt bostadsrättslagen får nämligen en juridisk person som innehar en bostadslägenhet för permanentboende endast upplåta lägenheten i dess helhet i andra hand för permanentboende. Detta såvida inte något annat har avtalats mellan föreningen och den juridiska personen. Om det finns ett sådant avtal, kan dock föreningen utifrån avtalet ha skäl att inte ge sitt samtycke.

Tidsbegränsning och andra villkor
Tillstånd till andrahandsupplåtelse ska alltid begränsas till att avse viss tid. Normalt bör tillstånd ges för högst ett år i taget.

Föreningen kan förena sitt samtycke med villkor, till exempel följande:

– att bostadsrättshavaren har ett ombud i Sverige som är behörig att företräda bostadsrättshavaren i alla ärenden beträffande bostadsrätten om bostadsrättshavaren vistas utomlands,

- att bostadsrättshavaren ska hålla styrelsen fortlöpande underrättad om sin egen och sitt ombuds adress,

– att bostadsrättshavaren ska informera hyresgästen om bostadsrättsföreningens stadgar och gällande ordningsregler i föreningen.

Information om hyresgästen
Styrelsen kan vilja inhämta referenser avseende den tilltänkta hyresgästens skötsamhet. Bostadsrättshavarens ansökan om upplåtelse i andra hand bör därför innehålla ett medgivande från den föreslagna hyresgästen att sådana uppgifter får inhämtas.

Föreningen kan ta ut en avgift för andrahandsupplåtelse
Föreningen har rätt att ta ut en avgift från den bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand. En förutsättning för att avgiften ska kunna tas ut är att det anges i stadgarna. Organisationernas mönster-/normalstadgar innehåller en sådan reglering. Avgiften får uppgå till högst tio procent av prisbasbeloppet årligen. Föreningen är fri att bestämma om avgiften ska tas ut årligen, månadsvis eller med annan periodicitet. Om lägenheten är upplåten endast en del av ett år, beräknas avgiften efter de kalendermånader som upplåtelsen faktiskt pågår. Om föreningen ger sitt samtycke till en uthyrning som är kortare än en månad, får föreningen fortfarande ta ut den högsta tillåtna avgiften för en månad. Föreningen bör meddela bostadsrättshavaren om att avgiften kommer att tas ut senast i samband med att samtycke medges.

Hyra och andra hyresvillkor
Föreningen har inget inflytande över de hyresvillkor som bostadsrättshavaren och hyresgästen kommer överens om. Vad gäller hyresgästens besittningsskydd hänvisas till hyresnämnden.se.

Riksbyggen Kundtjänst Kundkommunikatör Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Det var rätt rörigt. Är det t.ex. inte en direkt motsägelse i "Likaså saknar det betydelse om den föreslagna hyresgästen är en närstående till bostadsrättshavaren" och "Att bereda barn eller andra närstående bostad kan vara ett godtagbart skäl". Och vad stycket om samboförhållanden har med andrahandsupplåtelse att göra förstår jag inte, det är ju definitionsmässigt en inneboende.
  Paul
 • Hej Paul!

  Stycket där det står "Likaså saknar det betydelse om den föreslagna hyresgästen är en närstående till bostadsrättshavaren” handlar om gränsdragningen mellan inneboende och andrahandsupplåtelse. För att ha inneboende krävs inget tillstånd medan andrahandsupplåtelse kräver styrelsens/hyresnämndens tillstånd. När man tittar på vad som räknas som inneboende och vad som räknas som andrahandsupplåtelse tar man ingen hänsyn till om det är en närstående som bor i lägenheten.

  Det andra stycket som innehåller "Att bereda barn eller andra närstående bostad kan vara ett godtagbart skäl” handlar enbart om andrahandsupplåtelse (inte inneboende), alltså ett exempel på vad som är ett godtagbart skäl enligt hyresnämnden för att få hyra ut i andra hand.

  Gällande stycket om provsamboende menas att det ofta är ett godtagbart skäl för andrahandsupplåtelse när du som bostadsrättshavare själv ska provbo som sambo i annan bostad och därför vill hyra ut din lägenhet under denna period.

  Hoppas det här reder ut eventuella oklarheter.
  Jacob Kundkommunikatör
 • Vad heter och vart finner jag dessa blanketter som de hänvisas till?

  Vänligen
  Angelica
  angelica
 • Hej Angelica!

  Blanketten för andrahandsuthyrning av bostadsrätt heter Ansökan andrahandsupplåtelse bostadsrätt. Blanketter finns att hämta på vår hemsida, tryck på följande länk så kommer du dit: Blanketter.

  Johanna Kundkommunikatör
 • Hej,
  Om man vill hyra ut kortare perioder typ några dagar då man själv inte använder lägenheten, vad gäller då?
  Vänliga hälsningar
  Magdalena
  Magdalena Pietruska
 • Hej Magdalena!

  Jättebra fråga du ställer. Hör med din förening eller fastighetsägare beroende på din boendeform och hör vad dem tycker är den bästa lösningen för dig.
  Sanna Kundkommunikatör
 • Om jag tar över mina föräldrars bostadsrätt men dom bor kvar så länge dom är kapabla och i livet (utan att jag bor där då), räknas det som andrahandsuthyrning?
  Jenny
 • Hej Jenny!

  Ja precis, då räknas det som en andrahandsuthyrning.

  Du kan alltid tala med bostadsrättsföreningen för att se om dem godkänner att dina föräldrar bor kvar utan andrahandsupplåtelse eller ifall dina föräldrar behöver äga en del för att få bo kvar utan andrahandsupplåtelse.
  Sanna Kundkommunikatör
 • Hej, om en familjemedlem hyr ut en bostadsrätt till mig och min sambo i 2:a hand en kort period(max 1 år), vad för krav är det på oss? mer än att vi fått godkänt av föreningen och vi har varit skötsamma och utan anmärkning de senaste 7 åren vi bott hos en annan känd hyresvärd(Hyresrätt).

  Vi är vuxna bägge två och svenska medborgare, inga betalningsanmärkningar eller straff hos polisens register

  Finns de några krav på ekonomin för oss, hur mycket den ska/bör vara som ett exempel?


  sebbe
 • Hej Sebbe!

  Bostadsrättsföreningen ställer inga krav gällande er som andrahandshyresgäster utan det de går på är skälet och motiveringen ägaren av lägenheten anger om varför de själva inte ska bo i lägenheten utan istället hyra ut i andrahand.

  Även gällande det ekonomiska så ställer föreningen inga krav på er som andrahandshyresgäster utan fullständigt betalningsansvar gentemot föreningen ligger kvar på ägaren av lägenheten.
  Jacob Kundkommunikatör
 • Vad gäller när man skall hyra ut i andra hand?
  jag har hyrt ut min lägenhet till min dotter ca 6mån nu vill hennes fd man hyra av mig tillsammans med deras barn . hur gör man för att hyra ut längre? jag kommer inte att hyra ut igen efter denna uthyrning utan själv ha läg.
  Det står att närstående kan hyra. hur gör jag för att inte barnen skall räknas som bostadslösa?

  ulla-Britt Andersson
 • Hej Ulla-Britt!

  För att hyra ut din lägenhet i andrahand om du bor i en bostadsrätt så fyller du i blanketten som heter ansökan om andrahandsupplåtelse bostadsrätt, den hittar du här. Den lämnar du sedan till din bostadsrättsförening som får ta ett beslut kring andrahandsuthyrningen.

  Bor du i en hyresrätt ska du fylla i blanketten som heter ansökan om andrahandsupplåtelse hyresrätt, den hittar du här. Den skickar du sedan till Riksbyggen enligt adressen som står på blanketten.

  Gällande hur länge du kan hyra ut din lägenhet i andrahand bestäms således av bostadsrättsföreningen om du bor i bostadsrätt och hyresadministratören hos Riksbyggen om du bor i en hyresrätt.
  Alexander Kundkommunikatör
 • Uthyrning till närstående
  Att bereda barn eller andra närstående bostad kan vara ett godtagbart skäl, även om skälet i detta fall närmast hänför sig till hyresgästen.

  Allmän fråga, innebär ovanstående att även gälla tvärtom? Tänker på att hyra ut min hyresrätt i andrahand pga av tillökning i familjen, planerar att flytta inneboende till större lägenhet under en period för att kunna underlätta vardagen för båda barnen, och mig som förälder. Tänker på att flytta tillbaka efter en period och förhoppningsvis kunna byta till större bostad i senare framtid. 


  Sanna E
 • Hej Sanna!

  För att få klarhet i vad som skulle gälla i din situation skulle jag be dig ta kontakt med ansvarig förvaltare för just er fastighet. Om du behöver kontaktuppgifter, ring oss på 0771 - 860 860 (dygnet runt) alternativt fyll i vårt "kontakta oss" - formulär som du finner en bit ner på följande länk: https://www.riksbyggen.se/kundtjanst/
  Jacob Kundkommunikatör
 • Hej, funderar över Jennys fråga "tar över förädrarnas lgh"
  Innebär det att föräldrarna SÅLT lgh till Jenny?
  Lr har dett skett en gåvohandling?
  Vem äger lgh?

  Michan
 • Hej Michan!

  Det låter som att det är en överlåtelse av något slag, kan vara en försäljning och det kan även vara en gåva. Av att läsa Jennys inlägg så är det Jenny som är ägare av lägenheten.
  Alexander Kundkommunikatör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.