Motioner (ärenden)


Ärenden 
Ärende är den korrekta benämningen även om många säger motioner. Enligt 7 kap. 14 § lagen om ekonomiska föreningar har medlem rätt att få "ärende" behandlat vid föreningsstämma, förutsatt att medlemmen begärt det i den ordning och inom den tid som kan vara bestämd i stadgarna. Saknar stadgarna sådana bestämmelser ska medlemmen skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Enligt Riksbyggens normalstadgar ska motioner till ordinarie stämma skriftligen anmälas till styrelsen senast en månad efter räkenskapsårets utgång. Ärenden ska anges i kallelsen till stämman.

I lagen anges inte vad som menas med ärende. Enligt lagkommentaren till nämnda bestämmelse framgår att med ärende förstås något för stämman relevant spörsmål som kan bli föremål för stämmans beslut. En begäran om en upplysning är inte ett ärende, och inte heller begäran från medlem att få göra ett allmänt uttalande vid stämman. Ärendet i fråga måste också omfattas av stämmans kompetens. Även frågor som normalt beslutas av styrelsen, till exempel en mindre renovering, går bra att behandla som ett ärende på stämman. Stämman kan ge instruktioner till styrelsen i sitt arbete. Är det uttryckligen reglerat i lag eller stadgar att styrelsen är exklusivt behörig i frågan, till exempel Riksbyggens normalstadgar angående fastställelse av årsavgifter, kan stämman dock inte fatta beslut i frågan. Föreningen behöver alltså inte behandla alla typer av frågor på en årsstämma, eller för den delen extra stämma. Endast frågor som anses som ett ärende i juridisk mening ska tas på stämman.

Endast medlemmar
Motionen behöver inte vara undertecknad eller försedd med lägenhetsnummer men det måste framgå vem som är avsändare. Det är bara medlemmar som har rätt att få ärenden behandlade vid stämma och man måste därför kunna kontrollera att motionen lämnats av medlem. Denne måste också vara medlem dagen för stämman. Har personen flyttat innan stämman och upphört att vara medlem ska frågan alltså inte tas upp.

För sent inlämnad motion
Om en motion lämnas in för sent kan den tas upp ändå, naturligtvis under förutsättning att styrelsen känner att den hinner förbereda frågan. En månads-regeln i Riksbyggens stadgar är framförallt ett stöd för styrelsen, så att styrelsen ska ha en chans att hinna utreda de förslag som medlemmarna lämnar.

En motion får dock inte behandlas om den inte tagits upp i kallelsen till stämman. Alla medlemmar måste få en chans att ta ställning till huruvida de vill gå på stämman och delta i behandlingen av motionen och kallelsen måste därför vara tydlig.

Motion per e-post
Enligt Riksbyggens normalstadgar ska en motion inlämnas skriftligen. Att skicka något per e-post uppfyller inte kraven på skriftlighet. Vill föreningen kan den komplettera stadgarna (med iakttagande av formkraven för ändring av stadgar) med regler om att motioner kan lämnas per e-post. I annat fall kan det vara lämpligt att kontakta medlemmen och be om skriftlig inlämning.

Övrigt om motioner
En motion behöver inte antas eller avslås i sin helhet, om motionen innehåller flera förslag kan ett förslag antas medan ett annat förslag avslås. Ibland är motionerna tydligt uppställda med så kallade ”att-satser”, då är det lätt att se vilka olika förslag motionen innehåller. Även om motionen inte är så tydligt skriven kan man plocka ur delar ur den, om så är möjligt. Det finns inga regler om att det måste vara en motion per papper eller liknande. Även om samma ärenden återkommer, eller något som förväntas bli nedröstat, ska det tas upp på stämman så länge det är stadgeenligt inkommet. En motion kan återkallas, senast på stämman innan man har röstat om motionen i fråga.

Många gånger är det lämpligt att behandla motioner oavsett om formkraven är uppfyllda eller inte eftersom medlemmen annars, med stöd av 1/10-del av medlemmarna, kan begära att extra stämma ska hållas. Vill man göra det formellt riktigt kan man därför ta kontakt med motionsskrivaren och fråga om motionen ska kompletteras (om så är möjligt) så att den formellt kan tas upp på stämman.

Frågerätt
Utöver rätten att få ärenden behandlade kan medlemmarna begära att styrelsen på stämman lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman. Styrelsen ska lämna sådan upplysning om det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen. Om begärd upplysning inte kan lämnas utan väsentlig nackdel ska upplysningen i stället på medlemmens begäran lämnas till föreningens revisorer inom två veckor. Kan begärd upplysning endast lämnas med stöd av uppgifter som inte är tillgängliga på stämman ska upplysningen skriftligen finnas tillgänglig hos föreningen för medlemmarna inom två veckor från stämman samt översändas till varje medlem som har begärt upplysningen. Medlem kan, men behöver inte, föranmäla frågorna.

Sammanfattning
En medlem har rätt att få ärende (motion) behandlat på stämman. Med ärende förstås något för stämman relevant spörsmål som kan bli föremål för stämmans beslut. Enligt Riksbyggens normalstadgar ska motioner till ordinarie stämma skriftligen anmälas till styrelsen senast en månad efter räkenskapsårets utgång. Ärenden ska anges i kallelsen till stämman. Utöver rätten att få ärenden behandlade kan medlemmarna begära att styrelsen på stämman lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman.

Riksbyggen Kundtjänst Kundkommunikatör Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Ska en  motion vara daterad när den lämnas in.
  Eija
 • Hej Eija!

  Det är bra om den är daterad men det är inget måste, sålänge den lämnas in inom tidsramen enligt stadgarna. Vilka tidsramar som gäller för just din förening står i stadgarna eller om du vänder dig till din styrelse.
  Alexander Kundkommunikatör
 • Angående Motioner.!
  I lagändring den 1/72016 så säger man att även styrelsens förslag och svar på motioner ska finnas med på kallelsen till stämma. Varför vill inte Riksbyggen ha med detta i stadgarna. Allt ska ju vara känt i förväg för att medlemmana ska kunna ta ställning i en fråga.
  Barbro Sundström Torpets Brf.  Barbro Sundström
 • Hej Barbro!

  Jättebra fråga som du ställer!
  Sitter du i styrelsen för er bostadsrättsförening kan du vända dig till er kundansvarige/ekonom på Riksbyggen så kan den personen kolla upp varför det inte finns med i stadgarna.

  Är du boende i bostadsrättsföreningen kan du ställa frågan till din styrelse som kan ta frågan vidare till deras kontaktperson på Riksbyggen.
  Sanna Kundkommunikatör
 • Hej,

  Jag har lämnat in två motioner till styrelsen inför årsmötet.
  De har blivit uppsatta i alla uppgångar jämte ett brev från styrelsen där det också står att dessa har kommit in och att de har avslagits.

  Min fråga är om de har rätt att sätta upp dessa i alla uppgångar utan att fråga mig?Jag har skrivit under med namn, adress och lägenhetsnummer för att styrelsen skulle veta vem det kom ifrån, men vill inte att det ska synas ut till alla medlemmar.
  Måste de inte fråga mig om jag vill skylta med mitt namn och hela adress på detta sätt?
  Jag hade köpt om de strukit mitt namn och adress på lapparna de satt upp.

  Nu har jag tagit ner dem och ordföranden i styrelsen skickar mig SMS om att det jag gjort är oacceptabelt? Är det så? Jag vill faktiskt inte att andra medlemmar ska komma till mig och säga något om mina motioner.

  MVH
  Annette Carlsson


  Annette Carlsson
 • Hej!
  Vi har fått in en motion som är underskriven av 4st, 3 medlemmar och en icke medlem. Är denna motion giltig?

  Eva
  Eva
 • Hej Annette!

  Vi kan dessvärre inte svara på din frågeställning då vi endast har juridisk rådgivning gentemot styrelsen i en bostadsrättsförening. Men detta kan förmodligen en juridiskt insatt person kunna hjälpa dig med.  Alexander Kundkommunikatör
 • Hej Eva!

  Motionen är giltigt eftersom den är underskriven av medlemmar, men de kan styrka underskriften från den som ej är medlem.

  Men en motion är giltig om den är underskriven av en medlem. Den får automatiskt inte större tyngd för att fler medlemmar har skrivit under den.En motion ska alltid besvaras oavsett antal underskrifter.
  Alexander Kundkommunikatör
 • Kan styrelsen strunta i eller vägra att genomföra en  motion som blivit röstad o godkänd av förenings medlemmar på ett årsmöte?
  Fa76hemma
 • Hej Fa76hemma!

  I princip kan styrelsen inte strunta i eller vägra genomföra en av stämman beslutad motion. Enbart om ett genomförande skulle strida mot lag eller stadgar, eller om motionen rör något som stämman inte kan besluta om (t.ex. frågor som rör någon annan fastighet eller frågor som styrelsen är exklusivt behörig att fatta beslut om såsom årsavgiften) kan man ignorera motionen.

  Vidare kan ett nytt stämmobeslut ersätta ett gammalt stämmobeslut. Har man till exempel röstat igenom att asfaltera gården på årsstämman, och medlemmarna sedan kräver en extra stämma och röstar igenom att gården ska vara gräsbeklädd gäller det senare beslutet.
  Alexander Kundkommunikatör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.