Till senaste kommentaren

Mark – mark som inte omfattas av nyttjanderätt


Allmänt
Detta faktablad utgör ett av flera om mark. Se även övriga faktablad.

All mark, liksom byggnaderna på den, ägs av föreningen. Ansvaret fördelas dock olika beroende på hur marken används.

Ansvarsfördelning
Marken utgörs av gemensamma ytor som alla har rätt att disponera. Marken är inte upplåten med bostadsrätt och nyttjas inte heller med ensamrätt av någon med stöd av avtal, varken underförstått eller skriftligt.

Föreningen ansvarar för träd, växter och planteringar på marken vad gäller val av växter, skötsel, beskärning och eventuell nertagning om skaderisk föreligger. Bostadsrättshavaren har inte rätt att plantera som hen vill utan det är föreningen genom styrelsen som avgör hur marken ska se ut. Det är dock ofta lämpligt att fatta beslut på stämma, eftersom frågor om träd och planteringar ofta engagerar boende. Vid större förändringar kan de ses som väsentliga förändringar av föreningens mark, och då måste beslut tas på stämma.

Bostadsrättshavare måste ha föreningens tillstånd för att ställa upp föremål, plantera eller ta platsen i anspråk på annat sätt. Föreningen har dock inte någon formell rätt att avlägsna föremål som tillhör bostadsrättshavare, även om platsen har använts på ett otillåtet sätt. Styrelsen bör i första hand tala med medlemmen. Om samtal inte fungerar är nästa steg att skicka en skriftlig rättelseanmaning med krav om återställande. Om rättelse ej sker kan kronofogden bistå med borttagande.

Det kan vara till en fördel om föreningen ställer upp regler för användandet av marken. Finns det inga regler, varken skriftliga (till exempel ordningsregler), muntliga eller underförstådda (till exempel ”så har vi alltid använt marken i den här föreningen”) kan oenigheter lätt uppstå. Hur mark får nyttjas och om den tillhör viss lägenhet eller inte är vanliga tvistefrågor.

Upplåtelse av mark
Att låta enskild bostadsrättshavare ta i anspråk mark som tidigare varit tillgänglig för alla anses som en ändring av samtligas lägenheter. Ett sådant beslut kräver samtycke av alla, alternativt beslut på föreningsstämma med 2/3-dels majoritet samt hyresnämndens godkännande. Någon form av byggnation på marken krävs för att hyresnämnden ska kunna pröva frågan.

Marken kan antingen arrenderas ut till bostadsrättshavaren eller tilläggsupplåtas med bostadsrätt. Avses en permanent lösning är tilläggsupplåtelse att föredra eftersom arrendeavtal inte per automatik övergår till förvärvaren vid en överlåtelse av bostadsrätten. Om tilläggsupplåtelse ska göras ska bostadsrättshavaren betala en skälig ersättning för marken. Innan beslut fattas bör man ta ett principbeslut angående hur marken i föreningen ska få nyttjas, till exempel om marken alltjämt ska vara gemensamma ytor eller om delar av marken ska, efter beslut i varje enskilt fall, tillåtas att genom avtal eller upplåtelse knytas till en viss bostadsrättshavare eller bostadsrätt.

Sammanfattning
Denna typ av mark utgörs av gemensamma ytor som alla har rätt att disponera. Styrelsen ska se till att gräs och häckar klipps och att marken i övrigt är i gott skick. Bostadsrättshavaren har inte rätt att plantera, bygga eller möblera som hen vill utan det är föreningen genom styrelsen som avgör hur marken ska se ut. Det är dock många gånger lämpligt eller till och med tvunget att fatta beslut på stämma. Det kan vara till en fördel om föreningen ställer upp gemensamma regler för användandet av marken.

Riksbyggen Kundtjänst Kundkommunikatör Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej
  VI har en häck som är ca 175 och ger bra Insynsskydd
  Bostadsrätt föreningen har klippt ner den till hälften
  Alltså kapat ner den till ca 1m utan att förvarna eller säga något för de tillåtelse att göra så
  Det gäller endast min bostsdsrätt
  Grannen intill har sin häck kvar men inte jag
  Safa
 • Hej Safa!

  Då vi inte har någon information om vad som är bestämt där du bor så är det bästa du kan göra att vända dig till föreningen. De kan informera dig om vad som gäller och anledningen till att just din häck har klippts ned.

  Om du behöver hjälp att få kontaktuppgifter till din förening så kan du fylla i formuläret längst ned på sidan här. Skriv en beskrivning på ditt ärende samt vilken adress du bor på och vad föreningen heter.

  Man kan också nå oss på 0771-860 860 dygnet runt.
  Johanna Kundkommunikatör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.