Till senaste kommentaren

Hur ska jag läsa föreningens årsredovisning?

Den årsredovisning som styrelsen varje år avlämnar till ordinarie föreningsstämma ska visa hur bostadsrättsföreningens resultat och ställning ser ut för en period/ett år jämfört med tidigare år. Denna uppställning får inte se ut hur som helst, utan ska utformas enligt ett visst regelsystem och lagar.

Årsredovisningen består av tre olika delar: Förvaltningsberättelse, Resultaträkning och Balansräkning.

Förvaltningsberättelsen skall ge en översikt av verksamhet, ställning och resultat. Till exempel skall det framgå om det hänt viktiga saker under räkenskapsåret, förväntningar inför framtiden, risker och osäkerhetsfaktorer, upplysningar om miljö- och personalfrågor.

Genom årsredovisningen får du en definitiv överblick över föreningens resultat under det gångna räkenskapsåret och över den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut (resultaträkning). Detta är viktigt, inte bara för bostadsrättsföreningens medlemmar, utan också för kreditgivare, olika myndigheter och de som funderar på att köpa en lägenhet i bostadsrättsföreningen.

Ska man göra en bedömning av en bostadsrättsförenings ekonomiska ställning brukar man tala om soliditet och likviditet som nyckeltal. Båda dessa begrepp kan du utläsa ur balansräkningen.

Soliditet beräknas genom att jämföra de totala tillgångarna med de totala skulderna. Ju större del av tillgångarna som är finansierade av medlemmarna själva med eget kapital (insatser samt vinster), desto bättre är soliditeten. En stor andel eget kapital betyder alltså att föreningen har god soliditet. Motsatt innebär att om en förening har låg soliditet är skulderna stora i förhållande till det egna kapitalet, det vill säga att verksamheten till stor det är finansierad med lån. God soliditet är 5 procent och uppåt.

Likviditeten är lika viktig att beräkna som att se till att föreningens totala skulder inte överstiger tillgångarna. Likviditeten mäter föreningens betalningsförmåga på kort sikt. Vissa skulder, exempelvis vattenavgifter, elavgifter, löner till anställda och dylikt, ska betalas inom mycket kort tid, det vill säga de är kortfristiga skulder.

Du kan på ett enkelt sätt se om det kommer att finnas tillräckligt med betalningsmedel för att klara detta. Du bedömer din bostadsrättsförenings likviditet genom att jämföra summa omsättningstillgångar och summa kortfristiga skulder. Om omsättningstillgångarna är större än de kortfristiga skulderna är likviditeten tillfredsställande.

Många bostadsrättsföreningar har mer än väl likviditet för att täcka de kortfristiga skulderna. Överlikviditeten placeras då på olika sätt för att ge en högre förräntning än vad ett enkelt bankkonto ger. Om det är tvärtom och föreningen har dålig likviditet kan det innebära svårigheter att betala löpande räkningar. God likviditet är 120 – 150 procent.

Bostadsrättslagen, som i det här fallet hänvisar till Bokföringslagen och Årsredovisningslagen talar om hur och på vilket sätt olika delar ska redovisas.

Riksbyggen Kundtjänst Kundkommunikatör Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Vad ska jag göra för att få årsredovisningen med styrelsen underskrifter. Nu när jag får den så är det ej på skrivet. Kan en
  Styrelsemedlem vara revisors suppleant i föreningen.


  Eija
 • Hej Eija!

  Alla slutgiltiga årsredovisningar som delas ut ska alltid vara underskrivna av samtliga styrelsemedlemmar, det måste ha missats i detta fallet så vänligen kontakta din styrelse så får de skicka ut en ny underskriven årsredovisning till dig.

  Nej, en styrelsemedlem kan inte vara revisorssuppleant i föreningen.
  Alexander Kundkommunikatör
 • Hej
  I våran förening har man valt en förenings medlem som är revisorssuppleant .Styrelsen säger att stadgarna nämner inget om krav för valbarhet på revisorssuppleant och att dom känner sig trygga att ha en extern revisor som hele tiden följer med ev ändringar. Är det rätt ?

  Eija
 • Hej,

  Ja det är rätt om det är något som inte nämns i stadgarna.
  Alexander Kundkommunikatör
 • Får en medlem vara revisorssuppleant i sin förening  enligt lagen.
  Eija
 • En föreningsmedlem får vara revisorssuppleant sålänge personen i fråga inte är med i styrelsen.
  Alexander Kundkommunikatör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.