Balkonger – nybyggnad

Detta faktablad gäller nyuppförande av balkonger. För inglasning eller utbyggnad av befintliga balkonger gäller andra regler.
Flera olika beslut måste fattas i föreningen och många gånger krävs även hyresnämndens godkännande innan balkonger kan byggas. Nedan återfinns en kortfattad översikt.


Beslutsprocess 
Byggnationen av balkong ses som en ändring av lägenheten. Vidare anses intilliggande lägenheter berörda om de till exempel får minskat ljusinsläpp eller ökad insyn. Samtliga bostadsrättshavare till berörda lägenheter måste samtycka till åtgärden eller, om så inte är fallet, krävs beslut på föreningsstämma med 2/3-dels majoritet av de röstande. I sistnämnda fall krävs även hyresnämndens godkännande. Motparter till föreningen i hyresnämnden är innehavare till berörda lägenheter vilka inte röstat för beslutet eller på annat sätt samtyckt till beslutet. Samtycke kan lämnas innan eller efter stämman. Föreningen får inte börja med byggnationen innan hyresnämndens godkännande har erhållits. Hyresnämndens beslut kan överklagas till hovrätten. Överklagas beslutet måste föreningen vänta med byggnationen tills hovrätten avgjort ärendet. Berörd medlem som motsatt sig beslutet kan ha rätt till ersättning om byggnationen minskar värdet på dennes lägenhet. Ersättningstvister prövas av mark- och miljödomstolen. Om samtliga berörda samtycker till ändringen krävs trots det stämmobeslut på grund av fasadändringen som balkongerna innebär. Beslutet fattas då med enkel majoritet. För byggnation av balkong krävs bygglov.


Finansiering med mera
Balkongen bör byggas i föreningens regi. Balkongen kommer då att höra till huset. Byggs balkongen istället av medlemmen blir den formellt inte fastighetstillbehör vilket komplicerar frågor om äganderättsövergång och underhållsansvar. Är medlemmen beställare bör denne genom avtal överlåta balkongen till föreningen. Underhållsansvaret bör sedan regleras i stadgarna på sedvanligt sätt för balkonger, det vill säga att medlemmen ansvarar för insidan och föreningen bär ansvaret i övrigt.
Balkongerna ska bekostas av respektive bostadsrättshavare som får balkong.
Enklast är om de som får balkong betalar investeringskostnaden direkt till föreningen, men det kan endast ske frivilligt. Går inte samtliga som får balkong med på det får investeringskostnaden istället tas över månadsavgiften för de som får balkong. Vidare måste månadsavgiften justeras så att den täcker kommande underhållsbehov av balkongen. Beräknas årsavgiften på andelstal ändras andelstalen för lägenheterna som får balkong. Beslut om ändring av andelstal fattas på föreningsstämma. Beräknas årsavgiften på annat sätt till exempel genom insats, kan stadgarna granskas för att se vilka möjligheter som finns för att ändra årsavgiften, eventuellt kan en stadgeändring krävas. Normalt är det att föredra att införa andelstal.


Sammanfattning 
Uppförande av balkonger kräver beslut om såväl byggnationen som finansieringen. Samtliga lägenhetsinnehavare som berörs – det vill säga även intilliggande bostadsrättshavare – måste som huvudregel samtycka till balkongbyggnationen. Gör de inte det kan beslutet fattas på föreningsstämma med 2/3-dels majoritet av de röstande och då krävs även hyresnämndens godkännande. Bygglov krävs. Byggnationen bör ske i föreningens regi men byggkostnaden ska bäras av respektive bostadsrättshavare som får balkong liksom kostnader för kommande underhåll.

Riksbyggen Kundtjänst Kundkommunikatör Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Vilka är röstberättigade på stämma om bara vissa lägenheter berörs av om- eller nybyggnation? Är det alla medlemmar i föreningen eller är det bara de som berörs? Hos oss är det aktuellt för 44 av 76 lägenheter att få nya eller ombyggda lägenheter.
  Gunila Stjernstedt
 • Hej Gunila!

  När det gäller ändring av lägenhet krävs samtycke från samtliga berörda. Observera att även grannen kan vara berörd när ombyggnation sker i annan lägenhet – så är t.ex. fallet vid balkongbygge. Den som bor under och bredvid den som får balkong kan också räknas som berörd pga. försämrat ljusinsläpp, minskad utsikt etc.

  Om inte samtliga berörda samtycker krävs stämmobeslut med 2/3-delars majoritet av de röstande samt hyresnämndens godkännande.

  På stämman får alla röstberättigade rösta, inte bara de vars lägenheter ska byggas om.
  Sanna Kundkommunikatör
 • Fråga om rökning på balkonger hos Riksbyggen.
  Prioriteras frihet att röka framför frihet att andas. Skall barnfamiljer avrådas från att små barn sover på balkongen om grannarna röker?
  Marie -Louise
 • Hej Marie-Louise!

  Om det är okej eller inte att röka på sin balkong beslutas av respektive bostadsrättsförening då det kan skilja sig från förening till föreningen om vad som gäller vid rökning på balkong.
  Alexander Kundkommunikatör
 • Hej Alexander,
  Det du svarar på Marie-Louisesfråga stämmer ju inte!
  I praktiken finns det inget man kan göra, för då kränker man rökarens integritet. Ni har svarat på ett liknande inlägg här på forumet och kommit fram till det också.
  Esa Liimatainen
 • Hej Esa!

  Vid närmare undersökning av frågan kring rökning så stämmer det att enligt svensk lag så får man inte förbjuda en boende att röka.
  Johanna Kundkommunikatör
 • Jag har tänkt mycket på en sak som inträffa för ett tag sen jo det var när grannarna på nedre våning i a porten och b porten och c porten började bygga ut sina ballkonger och byggde altaner till sina ballkonger och tog bort vår gemensamma grillplats är det rätt och riktigt för det känns inte så och vad är det som gäller??
  Conny jansson
 • Hej Conny!

  Om du bor i en bostadsrättsförening så kan du vända dig till styrelsen som hjälper dig med dina funderingar kring den gemensamma grillplatsen ni haft och vad som gäller.

  När en boende gör förändringar i sin bostad, exempelvis ombyggnation av sin balkong, så ska styrelsen ha godkänt detta. Det är dem som bestämmer vad ni får och inte får göra.

  Kontaktuppgifter till styrelsen ska finnas i trapphuset eller er bopärm.
  Om du behöver hjälp med att få fram dessa så kan du kontakta oss på telefon 0771-860 860 där vi har öppet dygnet runt.
  Johanna Kundkommunikatör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.